Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Quality-Drive rijopleidingen, gevestigd te Den Haag en Zoetermeer.
1.2. Door gebruik te maken van de diensten van Quality-Drive rijopleidingen gaat de leerling akkoord met deze algemene voorwaarden.

 1. Tarieven en Betalingen

2.1. Tarieven

 • Het tarief voor losse uurlessen bedraagt €67.50 per uur in 2024.
 • Het tarief voor lespakketten bedraagt €56 per pakket in 2024.
 • Alle tarieven zijn inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

2.2. Betalingsvoorwaarden

 • Betaling voor losse uurlessen dient voorafgaand aan de les te worden voldaan.
 • Betaling voor lespakketten dient volledig te worden voldaan bij aanvang van de eerste les van het pakket.
 • Betalingen kunnen contant, per bankoverschrijving of via ideal/ mollie worden voldaan.

2.3. Voordelen van Lespakketten

 • Lespakketten bieden een gereduceerd tarief per les in vergelijking met losse uurlessen.
 • Lespakketten bieden een gestructureerd leerplan en continuïteit in de lessen.
 • De leerling mag maximaal één lespakket aanschaffen. Alle lessen buiten het pakket dienen tegen het losse uurtarief afgenomen te worden, tenzij anders overeengekomen.
 • Leerlingen die al enige rijervaring hebben komen niet aanmerking voor een lespakket. De leerling dient losse uurtarief te betalen, dit wordt ook specifiek aangegeven bij je aanmelding of proefles.
 • Alle uren die niet gereden zijn na aanschaf van een lespakket en na het behalen van je rijbewijs, worden automatisch teruggestort op het opgegeven bankrekeningnummer van de leerling of ouder(s).

2.4. Praktijkexamen

 • Een leerling mag alleen deelnemen aan het praktijkexamen als alle betalingen voor lessen en eventuele andere kosten volledig zijn voldaan.

2.5. Inschakelen van een Deurwaarder

 • In geval van verzuim van betaling, behouden wij ons het recht voor om een deurwaarder in te schakelen om de openstaande bedragen te innen.
 • Alle bijkomende kosten, waaronder incasso- en deurwaarderskosten, komen voor rekening van de leerling.

2.6. Prijsverhogingen

 • Quality-Drive Rijopleidingen is gerechtigd tijdens de duur van de overeenkomst haar lesprijs te verhogen. In dat geval heeft de cursist het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij/zij gebruik kan maken tot 2 weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 1. Lesafspraken en Annuleringen

3.1. Lesafspraken

 • Lessen worden in overleg met de leerling ingepland.
 • De leerling dient aanwezig te zijn voor de afgesproken rijles. Indien de leerling niet binnen 15 minuten na het afgesproken tijdstip op de plaats aanwezig is, heeft hij/zij geen recht op een vervangende rijles, tenzij er contact is geweest tussen de leerling en instructeur dat de leerling onderweg is, kan de instructeur ervoor kiezen om de wachttijd te verlengen met maximaal 15 minuten.

3.2. Annuleringen

 • Een rijles die de leerling niet kan volgen, dient minimaal 48 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien de rijles niet minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd, dan heeft de leerling geen recht op een vervangende rijles. De les wordt bij de leerling in rekening gebracht als gereden. Afzeggen kan uitsluitend bij de betreffende rijinstructeur.
 • De leerling heeft recht op een vervangende rijles in geval van een dringende reden. Onder dringende reden wordt verstaan een ziekenhuisopname van de leerling of het overlijden dan wel de begrafenis van een familielid uit de 1e en 2e graad. De leerling dient op verzoek van Quality-Drive rijopleidingen schriftelijk bewijs van de dringende reden te leveren. Ziekte, een niet-spoedeisende ziekenhuisopname, of vakantie gelden niet als dringende reden.
 • In geval van afzeggen van een rijles bij een spoedopleiding heeft de leerling geen recht op een vervangende rijles, tenzij er sprake is van een dringende reden zoals hierboven beschreven.
 • Afmeldingen of wijzigingen vanuit de planning van de rijinstructeur of de rijschool hoeven niet 48 uur van tevoren aan de leerling te worden gemeld.
 • Bij overmacht kan de rijschool besluiten om een annulering op kortere termijn zonder kosten te accepteren. Onder een overmacht reden wordt verstaan een ziekenhuisopname van de leerling of het overlijden dan wel de begrafenis van een familielid uit de 1e en 2e graad. De leerling dient op verzoek van [Naam Rijschool] schriftelijk bewijs van de dringende reden te leveren. Ziekte, een niet-spoedeisende ziekenhuisopname, of vakantie gelden niet als dringende reden.

3.3. Verplichtingen tijdens de lessen

 • De leerling dient alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 • Bij het examen moet de leerling een geldig legitimatiebewijs en een geldig theoriecertificaat overleggen.
 • De leerling moet nuchter en niet onder invloed van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, aan de rijlessen en het examen deelnemen. De leerling dient alle informatie naar waarheid aan de rijschool te verstrekken.
 1. Geldigheid en Verloop van Lespakketten

4.1. Geldigheid

 • Lespakketten zijn geldig voor een periode van 36 maanden vanaf de datum van aankoop.
 • Niet-gebruikte lessen binnen een lespakket vervallen na de geldigheidsperiode en komen niet in aanmerking voor terugbetaling.

4.2. Verlenging

 • In uitzonderlijke gevallen kan de geldigheidsperiode van een lespakket worden verlengd in overleg met de rijschool.
 1. Verplichtingen van de Leerling

5.1. Algemeen

 • De leerling moet ten minste 16,5 jaar oud zijn om te mogen starten met rijlessen.
 • De leerling dient in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en een geldig theoriecertificaat, indien van toepassing.

5.2. Gezondheid en Geschiktheid

 • De leerling dient de rijschool te informeren over eventuele gezondheidsproblemen of medicijngebruik die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 • De leerling dient de instructeur onmiddellijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in hun gezondheid die van invloed kunnen zijn op de rijvaardigheid.
 1. Verplichtingen van de Rijschool

6.1. Kwaliteit

 • De rijschool zorgt voor gekwalificeerde instructeurs die in het bezit zijn van een geldige WRM-pas (Wet Rijonderricht Motorvoertuigen) & een geldige VOG die maximaal 6 maanden oud is.
 • De rijschool zorgt voor goed onderhouden voertuigen.
 • De rijschool streeft naar een hoge kwaliteit van lesgeven en klanttevredenheid.

6.2. Verzekering

 • De voertuigen van de rijschool zijn verzekerd volgens de wettelijke vereisten inclusief de inzittenden.
 • De rijschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke eigendommen die verloren gaan of beschadigd raken tijdens de rijlessen.
 1. Examens

7.1. Praktijkexamen

 • De rijschool helpt de leerling bij het plannen van het praktijkexamen bij het CBR.
 • Kosten voor het praktijkexamen en eventuele herexamens zijn niet inbegrepen in de lespakketten en worden apart gefactureerd.
 • Een leerling mag alleen deelnemen aan het praktijkexamen als alle betalingen voor lessen en eventuele andere kosten volledig zijn voldaan.
 • Quality-Drive Rijopleidingen behoudt zich het recht om examen van de cursist te wijzigen/verplaatsen of te annuleren als de rijinstructeur de cursist niet op het examen geldende niveau bevindt.
 • Instructeur geeft laatste akkoord aan de rijschool voor het afleggen van 1e examen CBR. Is de instructeur niet akkoord omdat cursist nog niet op het gewenste niveau conform CBR-richtlijnen is en de cursist kiest alsnog ervoor om 1e examen af te leggen bij het CBR, dan vervalt automatisch het recht op een gratis herexamen van rijlespakket.
 • Indien het examen geen doorgang vindt omdat de cursist niet of te laat verschijnt of geen vereiste en/of geldige documenten kan tonen, dan komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor de rekening van de cursist. De cursist kan in dat geval ook geen beroep doen op een gratis herexamen.

Ontbinding/afronding rijopleiding

 • Elke overeenkomst die door de cursist is ondertekend wordt door Quality-Drive Rijopleidingen als bindend beschouwt, tenzij de overeenkomst binnen 14 dagen na ondertekening per brief of e- mail wordt ontbonden.
 • Indien het cursusgeld door de cursist is voldaan, zal Quality-Drive Rijopleidingen het bedrag onder aftrek van gereden rijlessen, theoriecursus, eenmalige inschrijfkosten €36,50, service/administratie/boekhoudkosten €175 en terugstortingstoeslag €85,- en het door haar aan CBR, CCV of BNOR betaalde examengelden aan de cursist restitueren. Let op: indien er examen geboekt is bij het CBR, dan gelieve het geldbedrag bij CBR voor restitutie aanvragen.
 • Quality-Drive Rijopleidingen kan de overeenkomst slechts ontbinden door aantoonbaar dringende redenen, als overmacht situaties, zo van haar redelijkerwijs niet kan worden verwacht de lessen voort te zetten. In dat geval is Quality-Drive Rijopleidingen gehouden lesgelden, waarvoor zij nog niet heeft gepresteerd, aan de cursist te restitueren

Vrijwaring

 • Quality-Drive Rijopleidingen vrijwaart de cursist voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, verkeersongelukken en verkeersovertredingen die tijdens de rijles en/of het examen hebben plaatsgevonden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld bij de cursist. Hieronder kun je het volgende verstaan of onder meer begrepen het gebruik van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
 1. Privacy

8.1. Gegevensbescherming

 • De rijschool verwerkt persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Persoonsgegevens van leerlingen worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden zonder toestemming.
 1. Aansprakelijkheid

9.1. Beperkingen

 • De rijschool is niet aansprakelijk voor schade, verlies of letsel veroorzaakt tijdens rijlessen, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid door de rijschool of haar medewerkers.
 1. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden

10.1. Aanpassingen

 • De rijschool behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden ten minste 30 dagen van tevoren aangekondigd.
 1. Klachtenprocedure

11.1. Indiening

 • Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij Quality-Drive rijopleidingen, of via e-mail: info@quality-drive.nl
 • De rijschool streeft ernaar om klachten binnen 14 dagen te behandelen en op te lossen.
Language

Pak nu een gratis proefles!